ژرف انديشان گلستان

sharj

ژرف انديشان گلستان

تبلیغات

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

همان طور كه با شنيدن سرود همشاگردي سلام و زرد شدن برگ درختان ياد مهر و پاييز مي افتيم با شنيدن جملات مامان حوصله ام سر رفته مامان چكار كنم...... ياد تابستان و درد سرهاي والدين مي افتيم .
برخي از پدرها و مادرها بدون در نظر گرفتن علايق فرزندان فقط براي پر كردن اوقات انها بچه ها را در كلاسهاي مختلف ثبت نام مي كنند و حاضرند هر مبلغ پولي را بپردازند .اما به نظر من بهترين راه انجام دادن فعاليتهايي است كه در طول سال تحصيلي نتوانسته ايم به انها بپردازيم مثل شركت در كلاسهاي هنري، ورزشي ،موسيقي ،قرآن،....
بچه ها شما با توجه به شناختي كه از روحيات خود داريدمي توانيد اوقات فراغت خود را به صورت مناسب پر كنيد يادتان باشد در كلاس كار و فن اوري و هنر بعضي از فعاليتها مثل قلاب بافي،بافتني با ميل،پته دوزي،كار با گواش،طراحي،كاردستي،روبان دوزي را شروع كرده بوديم حال با توجه به علايق خود مي توانيد در تابستان با شركت در كلاس هاي مربوطه هنر خود را كامل كنيد 
دوستان خوبم با توجه به اينكه ماه رمضان هم در راه است پس فرصت مناسبي براي شركت در كلاس هاي قرآن و احكام نيز ميباشد سعي كنيد اگر در درسي ضعيف بوديد زماني را نيز براي تقويت آن دزس بگذاريد 
اميد وارم تابستاني سرشار از شادي ، سلامتي و استفاده ي صحيح از فرصت ها در پيش داشته باشيد

دوستتان دارمشمارش تعداد جمله ها در زبان فارسي

تعدادجمله ازفرمول زيربه دست مي آيد .

1- فعل هاي حاضر در جمله را مي شماريم.

2- فعل هاي غايب (حذف شده ) را مي شماريم.

3-شبه جمله تمام جمله ها به عنوان جمله حساب مي شوند

تعداد فعل هاي ذكر شده + تعداد فعل هاي حذف شده + شبه جمله 
مثال : اي مردم ! بدانيدملتي كه تلاش كند وپشتكار داشته باشد هم به برخورداري مي رسد وهم به موفقيت .
اي مردم + بدانيد+ تلاش كند+ داشته باشد +مي رسد +مي رسد (كه حذف شده )
شبه جمله + فعل + فعل + فعل + فعل +(فعل حذف شده)
گاهي در جمله عبارتي شبيه به فعل مي آيد كه هرگز فعل نيست .مانند مصدر ها ،بنابراين، اين گروه هرگز در شمارش، جمله محسوب نمي شوند.
مثال : هنگام رفت وآمد از خيابان احتياط كن . ( يك جمله )
كار كردن وتلاش كردن رمز موفقيت است . ( يك جمله )
نكته :گاهي فعل ها به صورت مخفف مي آيند .درشمارش جمله ها محسوب مي شوند 
مثال :من آن ني ام كه تورراها كنم .(من آن كسي نيستم كه تورارهاكنم )

شبه جمله ها بر دو نوع هستند:

1- منادا  منادا  را  از حروف ندا تشخيص مي دهيم .  حروف ندا عبارتند از : اي ، يا ، ايا ، « ا » در پايان واژه ،   Ø ( بدون هيچ علامتي ) يعني از لحن نوشته يا كاما متوجه مي شويم .

2- صوت  عبارتند از :

براي آرزو و دعا :  كاشكي ، كاش ، اي كاش ، آمين ، الهي

براي تشويق    به به ، آفرين ، احسنت ،بارك الله، مرحبا،خوشا

براي تاسف و درد   آه ، درد ، دريغا ، دريغ  ، اي داد ،فرياد ، واي

براي تعجب           به ، وه ، عجب ، چه عجب ، عجبا ، شگفتا

براي تنبيه             امان ، الامان ، مبادا ، زنهار ، هان

براي احترام           چشم ، به چشم ، بله قربان

براي قبول و تصديق         بله ، آري ، اي ، اي والله

براي دستور                خاموش ، ساكت ، يالله ، بسم الله


نام ونام خانوادگي:                 امتحان املا                    پايه ي ششم

1-چهاركلمه بنويسيد كه يكي ازشكل هاي (غ) راداشته باشد 1

......................         ......................        .......................     .....................

2-درمتن زيركلمات مشخص شده... 

 

براي ديدن ادامه ي اين مطلب به ادامه مطلب برويد

نام ونام خانوادگي:                 امتحان املا                    پايه ي ششم

1-چهاركلمه بنويسيد كه يكي ازشكل هاي (غ) راداشته باشد 1

......................         ......................        .......................     .....................

2-درمتن زيركلمات مشخص شده راباحروف مناسب كامل كنيد 5/1

اول دست ودهن پاك كند آن گاه به كنارخ.............حاضرآيدودهن ف...........بازنكند ولقمه بزرگ   

نگيردبلكه اعتد......نگاه دارد.

3-باتوجه به متن درس جاي خالي راباكلمه ي مناسب پركنيد 1

رستم درخشم مي شود وبه رخش....................مي كند

4-شكل صحيح كلمه را انتخاب كنيد 5./0

معلم گفت:نام..................انقلاب مادرتاريخ جاويدان باقي مي ماند(شهداء---شهداي)

5-باحروف زيرچهاركلمه ي معناداربنويسيد 2

(ن     ر      س      ز       و  )............       .............       ...........     ............

6- چهار كلمه ي چهارحرفي بنويسيد كه نقطه نداشته باشد 2

..............        .............       ..............     ...........

7-چهاركلمه بنويسيدكه آخرآنها مانند  (مصطفي)نوشته وخوانده شود 2

................            ..............          ...............          .............

برچس


ادامه مطلب


فرمولها و راھنماي رياضي ششم ابتدايي١ -ھرگاه چند نقطه ي متمايز(جدا از ھم)،بر روي يك خط راست باشند تعداد پاره خطھا از فرمول زير به دست مي آيد.تعداد نقطه ھا ) = تعداد پاره خط ھا × تعداد فاصله ھا ) ÷ ٢توجه : تعداد فاصله ھا ھميشه يكي كم تر از تعداد نقطه ھا است.٢ -ھرگاه چند نقطه ي متمايز،بر روي خط راست باشند، تعداد نيم خط ھا از فرمولزير،به دست مي آيد.تعداد نقطه ھا = تعداد نيم خط ھا × ٢٣ -ھرگاه چند نقطه ي متمايز، برروي يك نيم خط باشند،تعداد نيم خط ھا مانند مثال زيربه دست مي آيد.مثال: برروي يك نيم خط،ھفت نقطه ي متمايز وجود دارد چند نيم خط،در شكل وجوددارد؟٧ ) نقطه داريم يعني ٨ نيم خط خواھيم داشت. + ١ = پس ( ٨٤ - ھرگاه چند نقطه ي متمايز، برروي يك پاره خط باشند نيم خطي، درشكل وجودندارد.برش و قسمت:وقتي مي خواھيم يك قطعه يا جسمي رشته مانند را به قسمت ھاي مساوي ويانامساوي تقسيم كنيم ھميشه تعداد قسمت ھا يكي بيش تر از تعداد برش ھا است.مثال: يك آھنگر , ميله اي به طول ١٢ متر را به چهار قسمت تقسيم كرد او براي اينكار چند برش زده است؟٤ (قسمت) – ١ = برش ٣مجموع و اختلاف:ھرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدھند و آن دو عدد را از ما بخواھند،از دو راه زير به دست م يآيد.١ -اگر مجموع واختلاف را از ھم كم كرده،بر ٢ تقسيم كنيم عدد كوچك تر به دستمي آيد.٢ - اگر مجموع واختلاف را با ھم جمع كرده،بر ٢ تقسيم كنيم عدد بزرگ تربه دستمي آيد.تعداد يك رقم در يك مجموعه ي اعداد متوالي١ -از عدد ١ تا ٩٩ از ھمه ي رقم ھا ٢٠ تا داريم به جز رقم(صفر)،كه از آن ٩ تا داريم.٢ -از عدد ١٠٠ تا ١٩٩ از ھمه ي رقم ھا ٢٠ تا داريم به جز رقم(يك)،كه از آن ١٢٠ تا داريم.٣ - از عدد ٢٠٠ تا ٢٩٩ از ھمه ي رقم ھا ٢٠ تا داريم به جز رقم(دو)،كه از آن ١٢٠ تا داريمو ...تعداد اعداددر مجموعه اعداد طبيعي (از يك شروع مي شود)تعداد اعداد يك رقمي ٩ تا،اعداد دورقمي ٩٠ تا،اعداد سه رقمي ٩٠٠ تا،اعداد چهاررقمي ٩٠٠٠ تاو... مي باشد.تعيين تعداد عددھاي صحيح يك مجموعه ي اعداد متوالي١ -اگر تعداداعداد،از عدد اولي تا عدد آخري مورد نظر باشد از فرمول زير،استفادهمي شود.١ + (عدد اولي – عدد آخري) = تعداد اعدادمثال: از عدد ٢٧ تا عدد ١٠٢٧ چند عدد صحيح (عددي كه كسري و اعشاري نباشد)وجود دارد؟( ١٠٢٧ – ٢٧)+١ = تعداد اعداد ١٠٠١٢ -اگر تعداد اعداد،بين دو عدد اولي و آخري مورد نظر باشد از فرمول زير،استفادهمي شود.١ – ( عدد اولي – عدد آخري) = تعداد اعداد٣ - اگر تعداد اعداد زوج و يا فرد يك مجموعه ي اعداد متوالي مورد نظر باشد ازفرمول ھاي زير استفاده مي شود.كوچك ترين عدد زوج – بزرگ ترين عدد زوج) = تعداد اعداد زوج )÷٢ +١كوچك ترين عدد فرد – بزرگ ترين عدد فرد) = تعداد اعداد فرد )÷٢ + ١مثال: از عدد ٤٥ تا ١٥٨ چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟١٥٨ ) = تعداد اعداد زوج – ٤٦) ÷ ٢ + ١ =٥٧١٥٧ )= تعداد اعداد فرد – ٤٥ ) ÷ ٢ + ١ = ٥٧-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------مجموع اعداد صحيح متوالي١ -براي محاسبه ي مجموع اعداد صحيح متوالي،از فرمول زير استفاده مي شود.مجموع عدد اولي وعدد آخري ) = مجموع اعداد صحيح متوالي × تعداد اعداد ) ÷ ٢مثال: محموع اعداد صحيح از ١ تا ١٠٠ را به دست آوريد؟(( ١ + ١٠٠) × )١٠٠ ÷ ٢ = مجموع اعداد ٥٠٥٠٢ - براي محاسبه مجموع اعداد صحيح فرد متوالي كه از عدد(يك) شروعمي شوندويا مجموع اعداد صحيح زوج متوالي كه ازعدد(دو)شروع مي شوندعلاوه بر فرمول قبلي،مي توانيم از فرمول ھاي زير استفاده كنيم.تعداد اعداد = مجموع اعداد صحيح فرد متوالي × تعداد اعدادتعداد اعداد = مجموع اعداد صحيح زوج متوالي × ( ١ + تعداد اعداد )مثال: مجموع اعداد صحيح زوج و مجموع اعداد صحيح فرد متوالي از ١ تا ١٠٠ را بهدست آوريد؟٥٠ تا فرد و ٥٠ تا زوج ھستند. ، از ١ تا ١٠٠٥٠ = تعداد اعداد صحيح فرد متوالي × ٥٠ = ٢٥٠٠٥٠ = تعداد اعداد صحيح زوج متوالي × ٥١ = ٢٥٥٠عدد وسطيھرگاه مجموع چند عدد صحيح متوالي (با فاصله ھاي يكسان) را بدھند و آن اعداد رابخواھند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسيم كرده،عدد وسطي به دست مي آيد.١ - اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زير عمل،مي كنيم.مثال: مجموع ٥ عدد صحيح متوالي ٧٥ مي باشدكوچك ترين عدد را به دست آوريد؟٧٥ ÷ ٥ = عدد وسطي ١٥١٣ + ١٤ + ١٥ + ١٦ + ١٧ = ٧٥٢ - اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زير عمل مي كنيم.مثال: مجموع ٦ عدد صحيح فرد متوالي ٩٦ مي باشد يزرگ ترين عدد را به دستآوريد؟٩٦ ÷ ٦ = عدد وسطي ١٦رقم يكان١ - ھرگاه چند عدد زوج را با ھم جمع كنيم رقم يكان حاصل جمع،حتماً زوج خواھد شد.٢ - ھرگاه چند عدد فرد را با ھم جمع كنيم رقم يكان حاصل جمع،ممكن است زوج باشديا فرد.اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم يكان حاصل جمع،فرد مي شود و بلعكس٣ -ھرگاه عدد زوجي را ھرچند بار در خودش ضرب كنيم رقم يكان حاصل ضرب،حتماًزوج خواھد بود.كسر بين دو كسربراي نوشتن كسر بين دو كسر،كافي است صورت ھا را با ھم و مخرج ھا را نيز را باھمجمع كرد به مثال زير توجه كنيد.سه كسر بين دو كسر نوشته شده است.بخش پذيريبخش پذيري بر ١١ : از سمت چپ شروع مي كنيم و ارقام را يكي در ميان با ھم جمعمي كنيم و بعد حاصل را از ھم كم مي كنيم و حاصل تفريق را بر ١١ تقسيممي كنيم،اگر باقي مانده صفر شود بر ١١ بخش پذير است.مثال: آيا عدد ٣٢١٢١٤٥٦ بر ١١ بخش پذير است؟تقسيم كسرھا:تقسيم كسر ھا را به سه روش زير، مي توانيم انجام دھيم.١ - اگر مخرج ھا مساوي باشند از مخرج ھا صرف نظر كرده صورت كسر اول را بر صورتكسر دوم تقسيم مي كنيم.اما اگر مخرج ھا مساوي نباشند مخرج مشترك گرفته و مخرج ھا را مساوي مي كنيمسپس صورت كسر اول را بر صورت كسر دوم تقسيم مي كنيم.٢- كسر اول را نوشته، علامت تقسيم را به ضرب تبديل كرده و سپس كسر دوم رامعكوس مي كنيم و عمل ضرب را انجام مي دھيم.٣ - دور در دور و نزديك در نزديك: از اين روش، فقط در مواقعي كه لازم باشد استفادهمي كنيم.نسبت و تناسب :١ - تناسب زماني : در اين نوع تناسب، زمان تغييري نمي كند.مثال : اگر ٤ پيراھن روي طناب در مدت زمان يك ساعت خشك شوند ٨ پيراھن درھمان شرايط در ھمان يك ساعت خشك مي شود.٢ - تناسب مستقيم : اگر قيمت يك تخم مرغ ١٠٠ تومان باشد ٥ تخم مرغ ٥٠٠ تومانمي شود يعني با افزايش تعداد تخم مرغ ھا، قيمت خريد تخم مرغ ھا نيز به ھماننسبت افزايش مي يابد.٣ - تناسب معكوس : گاھي اوقات كميت ھا با ھم نسبت عكس دارند يعني ھرچهيكي را زياد كنيم به ھمان نسبت ، ديگري ھم كم مي شود. در اين حالت مي گوييمتناسب معكوس است. مثلاً اگر ٢ كارگر، كاري را در مدّت ٦ روز انجام مي دھند ، ٤كارگر، ھمان كار را در مدت ٣ روز انجام مي دھند.زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار:براي محاسيه زاويه ي بين دو عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار ، مقدار ساعت را٥ ضرب كرده، عدد كوچك تر را از عدد / در عدد ٣٠ ضرب كرده، مقدار دقيقه را در عدد ٥بزرگ تر كم مي كنيم. در صورتي كه جواب به دست آمده از ١٨٠ درجه بيش تر باشد آنرا از ٣٦٠ كم مي كنيم.مثال: زاويه اي كه دو عقربه ي ساعت شمار و دقيقه شمار در ساعت ١:٥٠ ميسازند چند درجه است؟زاويه ي بين دو عقربهمجموع زواياي داخلي چند ضلعي ھا:براي اين كه مجموع زاويه ھاي داخلي ھر چند ضلعي رامحاسبه كنيم ، تعداد ضلع ھارا منهاي ٢ نموده ، در ١٨٠ ضرب مي كنيم.٢ – تعداد ضلع ھا ) = مجموع زاويه ھاي داخلي ) × ١٨٠مثال : مجموع زاويه ھاي داخلي يك ٥ ضلعي را به دست آوريد؟٥ ) : پنج ضلعي – ٢) ×١٨٠ = درجه ٥٤٠تعداد قطرھاي چندضلعي ھا:از تعداد ضلع ھا، ٣ تا كم كرده، جواب را در تعداد ضلع ھا ضرب كرده و سپس جواب رابر ٢ تقسيم مي كنيم.٣ - تعداد ضلع ھا ) = تعداد قطرھا ) × تعداد ضلع ھا ÷٢از ھر راس چند ضلعي به اندازه ي ( ٣ - تعدا ضلع ھا ) قطر مي گذرد. مثلا از يك راس٤) يك قطر مي گذرد. – ٣ = چهار ضلعي ( ١مثال : يك شش ضلعي چند قطر دارد؟( ٦ – ٣ ) × ٦ ÷ ٢ = تعداد قطرھا ٩تعداد زاويه ھا:ھرگاه در چند زاويه ي مجاور كه داراي راس مشترك ھستند ، بخواھيم تعداد زاويه ھارا تعيين كنيم ، از فرمول زير استفاده مي كنيم.تعداد نيم خط ھا ) = تعداد زاويه ھا × تعداد فاصله ھا ) ÷ ٢توجه : تعداد فاصله ھا،از تعداد نيم خط ھا يكي كم تر است.مثال : در شكل روبرو چند زاويه وجود دارد؟ارتفاع وارد بر وتر:براي محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، مي توانيم از فرمول زير استفاده كنيم.حاصل ضرب دو ضلع زاويه ي قائمه= ارتفاع واردبر وتر ÷ وترمثال : اگر دو ضلع زاويه ي قائمه مثلث قائم الزاويه اي ٥ و ١٢ س باشدووتر آن ١٥ سباشد.طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟


ادامه مطلب


دانلود فعاليت ها ، داستان ها ، انيميشن‌ها ، فيلم ها و پاورپوينت هاي درس تفكر و پژوهش ششم ابتدايي

 


دانلود    ديدني هاي سرزمين من

دانلود    روش هاي قصه گويي

دانلود    مراحل روش هاي قصه گويي

دانلود    برنامه ي درسي تفكر و پژوهش


دانلود    داستان رضا

دانلود    داستان دانه ني

دانلود    داستان درخت بخشنده

دانلود    داستان پرواز كن ، پرواز

دانلود    داستان ميمون هاي گران بها

دانلود    داستان هاي درس تفكر و پژوهش


دانلود   داستان ماه بود و روباه (پاورپوينت)

دانلود   خرسي كه مي‌خواست خرس باقي بماند (پاورپوينت)

دانلود   داستان خفاش ديوانه – درس شكلي ديگر (پاورپوينت)


دانلود    فيلم  ميترا

دانلود    فيلم كيمياگر

دانلود    فيلم مم مم شو

دانلود    فيلم چرخ ريسك

دانلود    فيلم مارگير و اژدها

دانلود    فيلم آقكند (بخش اول)

دانلود    فيلم آقكند (بخش دوم)

دانلود    كليپ رفتگر امانتدار قمي

دانلود    كليپ رفتگر امانتدار بجنوردي

دانلود    لي لي حوضك (بخش اول)

دانلود    لي لي حوضك (بخش دوم)

دانلود    فيلم بوي خوش مدينه (بخش اول)

دانلود    فيلم بوي خوش مدينه (بخش دوم)

دانلود    فيلم بوي خوش مدينه (بخش سوم)

دانلود    فيلم بوي خوش مدينه (بخش چهارم)

دانلود    فيلم بوي خوش مدينه (بخش پنجم)

دانلود    انيميشن آخر خط

دانلود    انيميشن ماه بود و روباه (بخش اول)

دانلود    انيميشن ماه بود و روباه (بخش دوم)

دانلود    انيميشن ماه بود و روباه (بخش سوم)

دانلود    انيميشن ماه بود و روباه (بخش چهارم)
 


مفهوم بخش پذيري

بخش پذيري يكي از مباحث شيرين رياضي پايه چهارم است.باد گيري اين درس دراستمرار

رياضي پايه هاي بالاتر بسيارمهم است.بخش‌پذيري يك رابطه رياضي ميان دو عدد

درست است.

همه ي اعداد بر يك بخش پذير هستند.

قانون تقسيم بر ۲:

عددي بر ۲بخش پذير است كه رقم يكانش بر۲ بخش پذير باشد ويا يكان ان زوج باشد. باقي

مانده تقسيم هرعدد بر ۲ صفراست.

مثال- همه ي اعداد زوج بر  ۲بخش پذير هستند.

 

 قانون تقسيم بر ۳:

عددي بر ۳ بخش پذير است كه مجموع ارقامش بر۳بخش پذير باشد. مثلجمع ارقام۷و۸كه

عدد۱۵مي شود ( مي توانم مجددا ارقام ۱۵ رانيزباهم جمع نمود)كه مي شود۶ (البته اين

راه براي زماني كه جواب جمع عددي بزرگ شود).پس عدد  ۱۵و۶ بر۳ بخش پذير است.

وباقي مانده ي تقسيم هرعددبر ۳ ،صفر است.

مثال- مجموع رقم هاي عدد ۷۵۱۲ برابر ۱۵ است و ۱۵ بر ۳ بخش پذير مي باشد،واگر

۵و ۱را با هم جمع كنيم ، برابر۶مي شود،و ۶بر ۳ بخش پذير مي باشد.پس:عدد۷۵۱۲

بر۳بخش پذير است.

قانون تقسيم بر۴ :

الف) عددي بر۴ قابل قسمت است كه دو رقم سمت راست آن بر۴ قابل قسمت باشد. باقي مانده

تقسيم هر عدد بر ۴ مساوي باصفر است.

مثال- عدد ۵۲۸۴ بر ۴ بخش پذير است. زيرا ۸۴ بر ۴ بخش پذير است.

ب)عددي بر۴ بخش پذير است كه رقم يكان به اضافه ي ۲برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذير باشد.

مثال- عدد ۱۵۶۸ بر ۴ بخش پذير است. زيرا ۲۰ = ۸+ ۶ × ۲ و ۲۰ بر۴ بخش پذير مي باشد.

قانون تقسيم بر 5 :  

عددي بر۵بخش پذير است كه رقم يكانش بر۵ بخش پذير باشد.(۰يا ۵  باشد)باقي مانده تقسيم

هرعدد بر۵ صفر است.

مثال- اعداد ۶۵،  ۲۴۰ و ۸۰۰  بر۵ بخش پذير هستند.

قانون تقسيم بر ۶ :

عددي بر ۶ بخش پذير است كه  بر۲ و بخش پذير باشد.(قانون تقسيم ۲ و ۳ رادارا باشد.)زيرا:

( ۳ × ۲= ۶)يعني عدد ۶از حاصل ضرب ۳و ۲به دست مي آيد.

مثال- عدد ۱۳۲ هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذيراست. پس بر۶ نيز بخش پذير است.

قانون تقسيم بر 7 :

عددي بر ۷ بخش پذير است كه اگر ۲ برابر رقم يكان آن را از عددي كه از حذف يكان به دست آمده

كم كنيم، عددحاصل بر۷ بخش پذير باشد.(در صورت لزوم اين عمل را چندين بار تكرار مي كنيم

تا به نتيجه برسيم.)

مثال- عدد ۵۱۹۴ بر ۷ بخش پذير است. زيرا:          

( ۸ = ۲ × ۴)                            ۵۱۹۴

                                                                         ( ۲= ۲×۱)             ۱۱ ۵  = ۸ – ۵۱۹

                                                                                          ۴۹ = ۲- ۵۱

۴۹ مضربي از ۷ است. بنابراين۵۱۹۴ بر ۷ بخش پذير است.

قانون تقسيم بر۸ :

الف) عددي بر۸ قابل قسمت است كه سه رقم سمت راست آن بر ۸ قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد ۴۵۰۰۰ و۷۰۶۵۶ بر 8 بخش پذيرهستند. زيرا سه رقم سمت راست آن ها يعني صفر و۶۵۶

بر ۸ بخش پذيرهستند.

ب) عددي به۸ بخش پذير است كه ۲برابررقم دهگان به اضافه ي ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذير

باشد.

مثال- عدد ۶۵۳۲۱ بر ۸ بخش پذير است. زيرا 1۶ = ۲ × ۲ + ۳× ۴ و ۱۶ بر۸ بخش پذير مي باشد.

قاعده تقسيم بر۹ :

عددي بر ۹ بخش پذيراست كه مجموع ارقامش بر۹بخش پذير باشد. باقي مانده تقسيم عدد بر۹ همان

باقي مانده تقسيم مجموع ارقام آن عدد بر۹ است.

مثال- عدد ۵۱۴۸ بر ۹بخش پذيراست. زيرا مجموع رقم هاي آن يعني ۱۸ بر ۹ بخش پذير است.

قانون تقسيم بر ۱0 :

 عددي بر ۱۰ بخش پذير است كه رقم يكان آن صفر باشد.

مثال- اعداد۰ ۷ ، ۱۲۰۰ و  ۸ ۱۰  بر ۱۰ بخش پذير هستند.

قانون تقسيم بر ۱۱ :

عددي بر ۱۱بخش پذير است كه اگر ارقام آن را يكي در ميان به دو دسته تقسيم كنيم و مجموع ارقام

هر دسته را به دست آوريم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم كم كنيم عدد حاصل بر ۱۱ بخش

پذير باشد.

مثال-عدد ۰۳۱۲ ۵۲۴بر ۱۱ بخش پذير است زيرا:

۱۴ = ۲+ ۳ + ۴ + ۵

۳ = ۱ +۰ + ۲

۱۱ = ۳ - ۱۴

قانون تقسيم بر ۱۲ :

عددي بر ۱۲ بخش پذير است كه بر ۳ و ۴ بخش پذير باشد.

مثال- اعداد ۷۲ و  ۱۲۰  و ۴۸ ۰ بر ۱۲ بخش پذير هستند.

قانون تقسيم بر ۱۳ :

عددي بر ۱۳بخش پذير است كه اگر ۴ برابر رقم يكان آن را با عددي كه از حذف يكان به دست آمده جمع

كنيم، حاصل بر ۱۳ بخش پذيرباشد. (در صورت لزوم اين عمل را چندين بار تكرار مي كنيم تا به نتيجه

برسيم.)

مثال- عدد ۲۴۷ بر ۱۳ بخش پذير است. زيرا:

         ( ۲۸ = ۷× ۴)                             ۲۴۷

( ۸ = ۲× ۴)               ۵۲ = ۲۸ + ۲۴

۱۳ = ۸ + ۵

قانون تقسيم بر ۱۴ :

عددي بر ۱۴ بخش پذير است كه   بر ۲ و ۷ بخش پذير باشد. ( ۷ × ۲=  ۱۴)

مثال- عدد ۳ ۵۴ ۲ هم بر ۲ وهم بر۷ بخش پذير است. پس بر ۱۴ نيز بخش پذير است.

قانون تقسيم بر ۱۵ :

عددي بر ۱۵ بخش پذير است كه بر 3 و ۵ بخش پذير باشد. ( ۵ × ۳ = ۱۵)

مثال- عدد ۴۳۵۰ هم بر 3 و هم بر ۵ بخش پذير است. پس بر ۴۳۵۰ نيز بخش پذير است.

 


فواعدونكات دستوري مهم

فارسي پايه ي ششم ابتدايي

 


دانلود سري1  دانلود سري 2     دانلود سري 3


لينك دانلود                                            براي دانلود اينجا كليك كنيد


لينك دانلود                                                 براي دانلود اينجا كليك كنيد


جمع كسرها ششم دبستان

 

 براي جمع كسرها بايد اين سه مرحله را انجام دهيم:

 

 • مرحله ۱: اطمينان حاصل كنيد كه مخرج ها يكسان هستند

  (اگر مخرج ها برابر نبودند مخرج مشترك مي گيريم)

 

 • مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم

 

 • مرحله ۳: ساده كردن جواب (در صورت نياز)

 

 

مثال ۱: كسرهاي زير را جمع كنيد:

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 

 • مرحله ۱: چون مخرج ها يكسان هستند پس به مرحله ۲ مي رويم.

 •  مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم.

 •  مرحله ۳: كسر را ساده مي كنيم كه در اينجا نيازي به ساده كردن نيست.

 جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(


 مثال ۲: كسرهاي زير را جمع كنيد.

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 • مرحله ۱: چون مخرج ها يكسانند (هر دو 8 هستند) پس به مرحله ۲ مي رويم.

 •  مرحله ۲: يكي از مخرج ها را مي نويسيم و صورت كسرها را با هم جمع مي كنيم.

 •  مرحله ۳: كسر را ساده مي كنيم كه در اينجا نيازي به ساده كردن نيست ولي مي توان آن را به صورت عدد مخلوط نوشت.

جمع كسرهاي با مخرج يكسان (www.riazisheshom.ir(

 


نكته: اگر مخرج هاي كسرها برابر نبودند ابتدا مخرج مشترك مي گيريم.مثال ۳: كسرهاي زير را جمع كنيد.

جمع كسرهاي با مخرج نابرابر (www.riazisheshom.ir(

چون مخرج ها برابر نيستند پس مخرج مشترك مي گيريم و يكي از مخرج ها را نوشته و صورت ها را با هم جمع مي زنيم.

جمع كسرهاي با مخرج نابرابر (www.riazisheshom.ir(

 

جواب نهايي يعني ۵/۸ را نمي توان ساده كرد.


ليست صفحات

ساخت وبلاگ | ساخت سایت

جستجوگر پیشرفته سایتدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
آمار

کاربران آنلاین کاربران آنلاین : 1 نفر
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 140
بازدید دیروز بازدید دیروز : 48
بازدید کلی بازدید کلی : 1540
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
ورود کاربر

نام کاربری :
پسورد :

عضويت سريع
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
نظرسنجي
تبادل لینک هوشمند
لینک :
خبرنامه
براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
عضویت لغو عضویت